Ge en gåva

Covid-19, coronavirus, och hjärtsjuka barn

Hjärtebarnsfonden kontaktade igår Svensk Barnkardiologisk förening för ett uttalande om Covid-19 och vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och vuxna som lever med ett medfött hjärtfel. Från Svenska Barnkardiologisk Förening säger man bland annat det här; ” Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner”

Läs uttalandet i sin helhet här nedan.

Svensk Barnkardiologisk Förening ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens råd, som uppdateras kontinuerligt. Vi ber därför att få hänvisa till Folkhälsomyndigheten på  www.folkhalsomyndigheten.se, och till www.1177.se  för fördjupad och dagsaktuell information.

Bakgrund:

Covid-19, coronavirus, orsakar en infektionssjukdom som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Då det är en nyupptäckt sjukdom, ökar kunskapen om den successivt. Sjukdomen har fått spridning över världen och de senaste veckorna har antalet fall ökat i Sverige.

Symtom:

Sjukdomen påminner om influensa, med feber, hosta och andningsbesvär. De flesta blir lindrigt sjuka, men en del får en djupare luftvägsinfektion, dvs lunginflammation. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Av de personer som drabbats av en mer allvarlig sjukdomsbild, har majoriteten varit äldre och haft andra allvarliga underliggande sjukdomar. Hittills har enbart enstaka barn drabbats av en allvarligare sjukdomsbild i samband med Covid-19-infektion. Det finns ingen information om att hjärtsjuka barn finns bland de personer som hittills drabbats allvarligare av covid-19. Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner.

Begränsa smittspridningen:

Covid-19-epidemin har föranlett drastiska åtgärder på många håll i världen och informationen om hur man skall förhålla sig för att begränsa smittspridningstakten har förändrats över tid. Stor oro har väckts hos många människor.

Det allra viktigaste för att minska smittspridningstakten är noggranna basala hygienrutiner (dvs att tvätta händerna ofta, hosta i armvecket osv) och att undvika miljöer där man vistas nära andra människor som kan vara sjuka.

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller på platser där du är nära andra. Det samma gäller för barn och ungdomar i förskoleverksamhet och skola.

Det är stor risk att covid-19 kommer att finnas kvar i vårt samhälle under en längre tid. Det är därför angeläget att vardagen kan fortgår så normalt som möjligt, med förskola, arbete och skola, fram till dess att situationen motiverar annat.

Varje skola, förskola och arbetsplats behöver se över sina hygienrutiner och varje förälder behöver ta ansvar för att inte skicka infekterade barn till förskola eller skola, för att skydda de medmänniskor som kan bli mer allvarligt sjuka av en infektion.

Diskutera dessa frågor med era respektive arbetsplatser, förskolor och skolor så att förhållningssätten får genomslag!

Stockholm 2020-03-10

Maria Sjöborg Alpman

Ordförande i Svensk Barnkardiologisk Förening

Barnkardiolog, Biträdande överläkare,

Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Mirjam