fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Covid-19, coronavirus, och hjärtsjuka barn

Uppdaterad information 02-06-2020

Onsdag 3 juni kl 12-13 håller Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor, föreläsning om Covid-19 hos barn.
Föreläsningen arrangeras av Barnläkarföreningen och Svenska Läkaresällskapet.

Anmäl dig via länken här.

Föreläsningen kommer att utgå från Jonas översiktsartiklar i ämnet, du kan läsa dem här.

Moderator är Petter Brodin, Karolinska Institutet.
* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.

Uppdaterad information 20-04-2020

Med anledning av Socialstyrelsens aktuella rapport om riskgrupper kopplade till Covid-19 gör Svensk Barnhjärtsjukvård följande uttalande.

Denna rapport går i linje med det vi tidigare förmedlat, det vill säga att det enbart är de barn som har så svår hjärtsjukdom att de riskerar att försämras av en vanlig luftvägsinfektion som riskerar ett mer allvarligt förlopp vid Covid-19. I denna grupp finns till exempel barn med uttalad hjärtsvikt eller med kraftigt begränsat lungblodflöde. Bedömningen bör ske individuellt i samråd med ansvarig läkare i de fallen.

Det tål att poängteras att barn får lindriga symtom vid Covid-19, bland annat på grund av att immunsystemet hos barn reagerar annorlunda på viruset. Barn och vuxna går inte att jämföras, och särskilt inte i detta sammanhang. Vi har beredskap för att ta hand om barn med hjärtsjukdomar, även idag. Det är mycket viktigt att vår vanliga barnhjärtsjukvård har möjlighet att fortsätta att fungera med minsta möjliga påverkan av pandemin, för att kunna identifiera, förebygga och behandla sjukdomar i hjärta och kärl hos barn.

Uppdaterad information 08-04-2020

Styrelsen i Svensk Barnkardiologisk förening: 

Barnhjärtsjukvårdens viktigaste uppgift är att ge barn med akuta och kroniska hjärtsjukdomar nödvändig medicinsk behandling och stöd.

Sjukvården runt om i Sverige mobiliserar för att kunna ta hand om de många människor som drabbas av svår Covid-19-sjukdom. Barnhjärtsjukvården bidrar med personal där den behövs mest, utifrån rådande omständigheter.

Kontroller, utredningar och åtgärder av lindriga tillstånd kan därför komma att behöva skjutas upp till efter att pandemisituationen lugnat sig. Men vi kommer fortfarande att kunna hjälpa de hjärtbarn som behöver vår hjälp, både med och utan Covid-19.

Uppdaterad information 10-03-2020

Hjärtebarnsfonden har tidigare kontaktat Svensk Barnkardiologisk förening för ett uttalande om Covid-19 och vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och vuxna som lever med ett medfött hjärtfel. Från Svenska Barnkardiologisk Förening säger man bland annat det här; ” Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner”

Läs uttalandet i sin helhet här nedan.

Svensk Barnkardiologisk Förening ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens råd, som uppdateras kontinuerligt. Vi ber därför att få hänvisa till Folkhälsomyndigheten på  www.folkhalsomyndigheten.se, och till www.1177.se  för fördjupad och dagsaktuell information.

Bakgrund:

Covid-19, coronavirus, orsakar en infektionssjukdom som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Då det är en nyupptäckt sjukdom, ökar kunskapen om den successivt. Sjukdomen har fått spridning över världen och de senaste veckorna har antalet fall ökat i Sverige.

Symtom:

Sjukdomen påminner om influensa, med feber, hosta och andningsbesvär. De flesta blir lindrigt sjuka, men en del får en djupare luftvägsinfektion, dvs lunginflammation. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Av de personer som drabbats av en mer allvarlig sjukdomsbild, har majoriteten varit äldre och haft andra allvarliga underliggande sjukdomar. Hittills har enbart enstaka barn drabbats av en allvarligare sjukdomsbild i samband med Covid-19-infektion. Det finns ingen information om att hjärtsjuka barn finns bland de personer som hittills drabbats allvarligare av covid-19. Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner.

Begränsa smittspridningen:

Covid-19-epidemin har föranlett drastiska åtgärder på många håll i världen och informationen om hur man skall förhålla sig för att begränsa smittspridningstakten har förändrats över tid. Stor oro har väckts hos många människor.

Det allra viktigaste för att minska smittspridningstakten är noggranna basala hygienrutiner (dvs att tvätta händerna ofta, hosta i armvecket osv) och att undvika miljöer där man vistas nära andra människor som kan vara sjuka.

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller på platser där du är nära andra. Det samma gäller för barn och ungdomar i förskoleverksamhet och skola.

Det är stor risk att covid-19 kommer att finnas kvar i vårt samhälle under en längre tid. Det är därför angeläget att vardagen kan fortgår så normalt som möjligt, med förskola, arbete och skola, fram till dess att situationen motiverar annat.

Varje skola, förskola och arbetsplats behöver se över sina hygienrutiner och varje förälder behöver ta ansvar för att inte skicka infekterade barn till förskola eller skola, för att skydda de medmänniskor som kan bli mer allvarligt sjuka av en infektion.

Diskutera dessa frågor med era respektive arbetsplatser, förskolor och skolor så att förhållningssätten får genomslag!

Stockholm 2020-03-10

Maria Sjöborg Alpman

Ordförande i Svensk Barnkardiologisk Förening

Barnkardiolog, Biträdande överläkare,

Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm