fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Lexikon

När man får reda på att ens barn har ett medfött hjärtfel är det ofta många tankar som väcks. Därför har vi samlat lite fakta och råd som kan vara till hjälp. Om du inte hittar det du söker här kan du alltid söka bland våra Vanliga frågor eller vända dig direkt till oss med undringar och funderingar. info@hjartebarnsfonden.se eller tel 08-442 46 50

A

abcess: varsamling

absortion: upptagning

acyanotiskt hjärtfel: hjärtfel utan syrebrist i blodet

acetylsalisylsyra: smärtstillande och blodförtunnande medel

acidos: sänkt pH-värde i blodet ger dålig hjärtfunktion

adrenalin: stresshormon, ökar bland annat blodtryck och puls

alveoler: lungblåsor

analgetika: smärtstillande

anamnes: sjukhistoria

anatomos: förbindelse mellan blodkärl och andra håligheter

anemi: blodbrist

anestesi: narkos

aneurysm: utbuktning på blodkärl

angina pectoris: smärtsam kramp i hjärtats kranskärl

anomali: missbildning

antiarytmika: medicin mot onormal hjärtrytm

antibiotikam: medicin som dödar bakterier

antikoagulantia: blodförtunnande medel

antiseptisk: bakteriedödande

aorta: stora kroppspulsådern

aortaklaff: klaffen mellan vänster kammare och aorta

artär: pulsåder med syresatt blod från hjärtat till kroppen

artärnål: nål för provtaging och tryckmätning

arytmi: störningar i hjärtats rytm

asystole: hjärtstillestånd

atelektas: sammanfall av lungblåsor

atresi: aldrig utvecklad, total förträngning

atrioventrikulära noden: del av hjärtats retledningssystem

atrium: förmak

askultation: avlyssning av ljud från kroppshålor

avleding: placeringsställe för elektroderna vid till exempel EKG

B

bandning: operation; ett ”band” dras åt runt kroppspulsådern

betareceptorblockerare: medicin bland annat mot högt blodtryck och kärlkramp

biopsi: vävnadsprov

Blalock: shuntoperation, armartär utnyttjas till lungflödet

blodgas: blodprov för kontroll av andningen

bronkerna: luftrören till lungorna

bradycardi: långsam hjärtrytm

bäcken: sängpotta använd inom sjukvården

C

cavena: hålrum

chorade: sentrådar som förankrar segelklaffar i papillärmuskler

conduit:  konstgjort rör som transporterar blod

coronakärl: kranskärl som försörjer hjärtmuskel med blod

cyanos: blåaktig missfärgning av dåligt syrsatt blod

cyanotiskt hjärtfel: hjärtfel med syrebrist i blodet

D

defibrillera: med en elektrisk stöt återställa normal hjärtrytm

degenarativ: nedbrytande

diagnos: benämning av sjukdomen

disatoliskt tryck: blodtryck mätt under hjärtats avslappningsfas

digitalis: hjärtstärkande medel (fingerborgsört)

dilatation: utvidgning

dropp: vätska kontinuerligt tillförd via plastslang och nål

dränage: rör av plast med hål i väggarna, avleder sekret

diafragma: mellangärdet, muskel mellan bröstkorg och buk

dialys: blodrening via konstgjord njure

diureticum: vattendrivande medel

dyspné: andnöd

E

ECC: Extra Korporell Cirkulation, hjärtlungmaskin

Eisenmengers syndrom: permanent högt blodtryck i lungkretsloppet

ejektionsfraktion: den del av hela slagvolymen som pumpas ut

ejectionsperiod: den tid kammartömning tar

elektiv operation: planerad operation

emboli: propp som åkt i väg från platsen där den bildats

endokardium: hjärtats glatta innervävnad

enzym: biologisk katalysator

erytrocyt: röd blodkropp, transporterar syre och koldioxid

etiologi: orsak

excidera: skära ut

F

farmaka: läkemedel, medicin

fibros: ärrbildning

foramen ovals: liten fosterförbindelse mellan förmaken

focus rebar: punkt i hjärtat

Fontanoperation: höger förmak förbinds med lungpulsådern

Frenikusnerven: nerv till diafragman

frilägga: blottlägga organ eller kärl

förmaksflimmer: oregelbunden hjärtrytm utlöst från förmaken

G

graft: blodkärlsersättning

H

hemodynamik: blodets cirkulation

hemoglobin: pigment i röda blodkroppar som tar upp syre

hemolys: sönderfall av röda blodkroppar

heparin: ämne i kroppen som hindrar blod att levra sig

hepatit: leverinflammation

hisska bunten:  leder impulser från förmak till kammare

hjärtinfarkt: lokaliserad hjärtmuskeldöd

hjärtperistol:  hjärtcykeln; systole, diastole och paus

hyper: för mycket

hypertoni: högt blodtryck

hypertrofi: vävnads- eller organförstoring utan några nya celler

hypertrofilera: öka sin massa

hypo: för lite

hypotoni: för lågt blodtryck

hypoglykemi: låg blodsockerhalt

hypotermi: låg kroppstemperatur

hypoxi: nedsatt syrgashalt i kroppsvävnaderna

hålven, nedre: samlar blodet från benen och bålens nedre del

hålven, övre: samlar blodet från huvud, armar och bålens övre del

I

insufficiens: otillräcklighet

intercostal: belägen mellan revbenen

interventionell: att gå in och ”blanda sig i”

intrauterin: belägen i livmodern

intravenös: direkt i blodet, om injektion

intubation: ett rör som läggs i luftstrupen, till exempel till respirator

invasiv: undersökning med något som först genom huden, till exempel vid hjärtkateterisering

-it: inflammation

K

kalciumhämmare: medicin mot högt blodtryck och kärlkramp

kammarflimmer: oregelmässig hjärtverksamhet utan pumpförmåga

kanyl: spets för till exempel injektion

kateter: slang för inläggning i till exempel urinblåsa eller blodkärl

kapillärer: de minsta blodkärlen

koagulera: levra sig, om blod

kollateraler: extra kärl exempelvis till lungan

kongenital: medfödd

kontrastmedel: tillförs kroppen för att ge bild på röntgen

konvalescens: patients återhämtningsperiod efter en operation

korstest: blodprov, kontroll av givarblod mot mottagarblod

kumarinpreparat: blodförtunningsmedel

kärlkramp: bröstsmärta av för lite blod till hjärtmuskeln

L

leukocyt: vit blodkropp

lungven: kärl med syresatt blod från lungor till vänster förmak

Lytisk cocktail: en blandning av medicin till premedicinering

M

meningit: hjärnhinneinflammation

metabolism: ämnesomsättning

mitralisklaffen: segelklaffen mellan vänster förmak och kammare

mortalitet: dödlighet

myokardiet: hjärtmuskulaturen

N

neonatalt: första levnadsmånaden

noninvasiv: undersökning utan att gå igenom huden, till exempel ultraljud

P

pace-elektrod: ledning fäst mellan hjärta och pacemaker

palliativ: avlastande, lindrande, om ej möjlig att åtgärda

papillarmuskler: koniska muskler i kamrarna, ingår i klaffapparat

pares: förlamning

patologiska: sjukliga

pedirati: läran om barnsjukdomar

perfusion: genomspolning av till exempel bodkärl med vätska

peri-: nära, runtom

perikardiet: hjärtsäcken

perinatalt: tiden närmast före och efter födseln

perkutant: genom huden

postoperativ: behandling efter operation

precordial: framför hjärtat

prematur: för tidigt född

premedicinering: lugnande och smärtstillande medicinering före operation

profylax: förebyggande behandling

psykofarmaka: medicin mot psykiska besvär

pulmonaris: lungpulsåder, som transporterar icke syresatt blod till lungorna

pulmonarisklaffen: fickklaffen mellan pulmonaris och höger kammare

pulmonell hypertension: förhöjt tryck i lungkretsloppet

R

Rastellioperation: condiut mellan höger kammare och lungkärl

recidiv: återfall

regularisering: att återställa normal hjärtrytm

respiration: andning (att räkna respiration/andetag per minut)

respirator: andningsapparat

ruptur: bristning

S

semipermeabelt membran: halvgenomsläpplig hinna

septum: skiljevägg

septostomi: göra hål i skiljevägg

sinusknutan: hjärtats egen pacemaker, impulsgivare

shunt: förbiledning

slagvolym: den blodvolym som vid systole drivs ut ur kamrarna

sond: slang som förs ner till exempelvis magsäcken vid matning

stenos: förträngning

sternotomi: delning av bröstbenet i medellinjen

subkutant: under huden

sutur: stygn

switchoperation: operation vid transposition

systemkärl: kärl som leder ut blodet i stora kretsloppet

systoliskt tryck: blodtryck mätt under hjärtats sammandragning

T

tachyardi: hjärtat slår snabbt

tachypné: korta och snabba andetag

thorax: bröstkorg

totalt block: impulser kan inte ta sig fram från förmak till kammare

transposition: hjärtfel där kropps- och lungpulsåder bytt plats

tricuspidalisklaffen: segelklaffen mellan höger förmak och kammare

trombocyt: blodplätt innehåller medel för koagulationen

trombos: blodpropp

V

Vagusnerven: nerv till kropp och armar, sänker hjärtfrekvensen

ven: blodåder

vena cava inferior: se nedre hålvenen

vena cava superior: se övre hålvenen

ventrikel: kammare

ventrikel hypertrofi: förstoring av hjärtkammare

ventrikulära extraslag: extra hjärtslag utlösta i kammaren

venöst blod: icke syresatt blod

vitium: fel, brist

voussure: bröstkorgsutbuktning

Ö

ödem: vätskeutträde från celler till vävnad