Navigering

Öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bla genom de handlingar som presenteras nedan. Frågor om förbunds- och insamlingsverksamheten besvaras också av vårt kansli, info@hjartebarnsfonden.se Tel: 08-442 46 50

Vårt 90-konto
Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.


FRII
Vi är medlemmar i branschorganisationen FRII (Frivilligorgansiationernas insamlingsråd) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsfonden följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar förbundet årligen en Effektrapport som granskas av FRII.
Revisorsintyg Kvalitetskod Frii 2016 >>
FRII Effektrapport 2017 >>

Givarguidens Gröna Lista
Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i FRII klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Arvoden och löner
Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, kanslichefen, har fast månadslön på 37 000 kronor (2016) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsfonden har avtal med förhandlingsparterna KFO – Unionen, ideella organisationer.
Styrelsens arvode 2017 >>

Stadgar
Hjärtebarnsfonden Stadgar 2017 >>

Kongressprotokoll
Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollen
Protokoll kongress 2017 justerat >>

Årsredovisning
Årsredovisning 2016 >>
Revisionsberättelse 2016 >>

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2016 >>

Delegering och attest
Delegering och attest 2017 >>

Uppförandekod
Uppförandekod Hjärtebarnsfonden

Insamlingspolicy
Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden >>

Placeringspolicy
Placeringspolicy >>