Navigering

Öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bla genom de handlingar som presenteras nedan. Frågor om förbunds- och insamlingsverksamheten besvaras också av vårt kansli, info@hjartebarnsfonden.se Tel: 08-442 46 50

Vårt 90-konto
Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.

FRII
Vi är medlemmar i branschorganisationen FRII (Frivilligorgansiationernas insamlingsråd) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsfonden följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar förbundet årligen en Effektrapport som granskas av FRII.
Revisorns bestyrkanderapport Kvalitetskod 2018
Effektrapport 2018

Givarguidens Gröna Lista
Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i FRII klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Om webbplatsen
För innehållet på Hjärtebarnsfondens webbplats ansvarar en redaktion bestående av anställda och medlemmar med koppling till Hjärtebarnsfonden. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Linda Sundberg, ordförande Hjärtebarnsfonden.

Arvoden och löner
Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, verksamhetschefen, har fast månadslön på 40 800 kronor (2018) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsfonden har avtal med förhandlingsparterna KFO – Unionen, ideella organisationer.
Styrelsens arvode 2017-2019

Stadgar
Hjärtebarnsfonden Stadgar 2017 

Kongressprotokoll
Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollen
Protokoll kongress 2017 justerat 

Målsättningar 2017-2018

  1. Göra Hjärtebarnsfonden känd för alla berörda av medfödda hjärtfel samt för allmänheten
  2. Öka forsknings- och utvecklingsanslag
  3. GUCH-fokus
  4. Utveckla befintliga samt skapa nya läger och mötesplatser
  5. Öka kunskapen om medfödda hjärtfel
  6. Utveckla den interna verksamheten

Årsredovisning
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016 
Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Delegering och attest
Delegering och attest 2017

Uppförandekod
Uppförandekod Hjärtebarnsfonden

Insamlingspolicy
Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden

Placeringspolicy
Placeringspolicy