fbpx
Ge en gåva

Öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bla genom de handlingar som presenteras nedan. Frågor om förbunds- och insamlingsverksamheten besvaras också av vårt kansli, info@hjartebarnsfonden.se Tel: 08-442 46 50

Vårt 90-konto
Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.

GIVA Sverige
Vi är medlemmar i branschorganisationen GIVA Sverige (tidigare FRII) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsfonden följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar vi årligen en Effektrapport som granskas av GIVA Sverige.
Revisorns bestyrkanderapport Kvalitetskod 2018
Effektrapport 2019
Effektrapport 2020

Givarguidens Gröna Lista
Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i GIVA Sverige klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Om webbplatsen
För innehållet på Hjärtebarnsfondens webbplats ansvarar en redaktion bestående av anställda och medlemmar med koppling till Hjärtebarnsfonden. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Linda Sundberg, ordförande Hjärtebarnsfonden.

Arvoden och löner
Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, verksamhetschefen, har fast månadslön på 40 800 kronor (2018) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsfonden har avtal med förhandlingsparterna KFO – Unionen, ideella organisationer.
Styrelsens arvode 2019-2021

Stadgar
Hjärtebarnsfondens Stadgar

Kongressprotokoll
Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollet
Kongressprotokoll 2019

Målsättningar 2019-2021

1. Göra Hjärtebarnsfonden känd för alla berörda av medfödda hjärtfel och för
allmänheten, öka kunskapen om medfödda hjärtfel
2. Utveckla forskning- utveckling- och enskilda bidrag
3. GUCH-fokus
4. Utveckla befintliga samt skapa nya läger och mötesplatser
5. Skol- och utbildningsfokus
6. Vidareutveckla rutiner och samarbete inom organisationen

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse är signerad digitalt. En signerad version av årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt att erhålla vid förfrågan.
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016 
Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Delegering och attest
Delegering, ansvar och attesträtt 2019-2021

Uppförandekod
Uppförandekod Hjärtebarnsfonden

Insamlingspolicy
Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden

Placeringspolicy
Placeringspolicy