fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Forskning

För trettio år sedan hade man inte kunnat genomföra operationer som idag är standard och livsavgörande för ett barn med medfött hjärtfel. Tack vare forskning kan vi ständigt lära oss mer och rädda fler liv. Resultatet av den barnhjärtkirurgiska forskningen kan man delvis se i att riskerna med en barnhjärtsoperation sjunkit drastiskt, särskilt under de senaste 15 åren. Den andra aspekten är hur bra operationsresultaten är på lång sikt.

Beviljade bidrag 2021

Under 2021 bidrog Hjärtebarnsfonden med 4 333 300 kr till hjärtforskning inom olika områden, se forskare och ämne nedan

 • Petru Liuba – Combined use of novel biomarkers to improve early  diagnosis and predict severe complications in children with complex congenital heart disease: from fetal life and beyond
 • Malin Berghammer – Kvinnor med medfödda hjärtfel – Intervention för ökat stöd, ökad kunskap och förbättrad egenvård i samband med graviditet 
 • Linda Ashman Kröönström – Inandningsmuskelfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel
 • Anna Wikner – Forskningsplan: Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller
 • Annika Bay – Reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel
 • Wai Giang – Psykisk ohälsa hos unga och vuxna med medfödda hjärtfel
 • Petra Boström – Early family intervention – CHIP-Infant – for parents of children with congenital heart defect

Tidigare framsteg

Forskningen har tagit stora kliv, från att kartlägga olika typer av medfödda hjärtfel och hur det påverkar barnet till hur vi ska diagnostisera och behandla på så smärtfritt och riskfritt vis som möjligt.

Den svenska forskningen har bland annat gett oss möjligheten att diagnostisera med hjälp av ultraljud, något som idag används över hela världen. Under de senaste åren har också magnetröntgen utvecklats för att bli ett effektivt och skonsamt diagnosverktyg.

Forskningen har också förbättrat operationsmetoderna. Delvis i form av tekniska framsteg som gjort att vi får bättre resultat efter behandling och att vi kan operera mycket komplicerade medfödda hjärtfel. Men också hur vi skyddar kroppen och hjärtat mot skadlig påverkan under operation. Under de senaste tio åren har också en helt ny behandlingsmetod utvecklats – kateterteknik.

Senare års forskning har arbetat med att bättre kunna kartlägga fosterhjärtats utveckling, vilket har lett till möjligheten att med ultraljud studera hjärtat redan på fosterstadiet.

Förbättrade operationsmetoder

En förutsättning för vidareutvecklingen av barnhjärtsjukvården har varit framväxten av den moderna barnhjärtkirurgin. Forskningen har här delvis inriktats mot tekniska framsteg, exempelvis hjärt-lungmaskinen och olika sätt att skydda hjärtat och kroppen i övrigt mot skadlig påverkan under operationen. Men också förbättringar av operationsmetoder, samt nya tekniker för operation av även mycket komplicerade medfödda hjärtfel. I nära anknytning till kirurgin har dessutom ett framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete skett inom anestesi- och intensivvård.

Helt nya behandlingsmetoder

Under de senaste tio åren har vi sett en utveckling av helt nya behandlingsmetoder för korrigering av hjärtmissbildningar, främst med kateterteknik. Denna behandlingsform är ännu så länge möjlig endast vid ett mindre antal hjärtmissbildningar, men den tekniska utvecklingen inom detta område är snabb. Under det senaste året har vi även sett behandling med kateterteknik kombinerad med operation under speciella förhållanden, s k hybridoperationer.

Undersökningar på foster

Möjligheten att med ultraljud studera fostrets hjärta har öppnat ett helt nytt område – fosterkardiologi. Detta har fått stor betydelse, främst för forskningen. Senare års forskning har klarlagt fosterhjärtats utveckling mer detaljerat. Samtidigt har forskningen kring arvsmassan kunnat visa att förändringar på vissa specifika kromosomer kan kopplas till speciella hjärt-kärlmissbildningar. Exemplen är ännu så länge få, men sannolikt kan man så småningom i ökad utsträckning kunna förutsäga risken för uppkomst av en missbildning.

Stöd forskningen, ge en gåva

Hjälp oss att jobba långsiktigt – din gåva hjälper oss att kunna ge bidrag till fortsatt forskning för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Vårt mål är att alla hjärtebarn ska ha ett bra och långt liv med goda levnadsvillkor. I arbetet med att stoppa lidandet av medfödda hjärtfel är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Ge en gåva

Sök pengar

Forskningsbidrag

Hjärtebarnsfonden ger bidrag till enskilda forskningsprojekt som kan sökas för en
projektperiod om ett till två år och för ändamål som specificerats i ansökan.

ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2022 ÄR 1 AUGUSTI – 1 OKTOBER.

Ansökan skall innehålla: 

 • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), inklusive planerat utfall i form av publikationer.
 • Curriculum Vitae med publikationslista och uppgifter om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer).
 • För doktorander skall handledare och planerad disputation anges
 • Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta medel för projektet.
 • Intyg från verksamhetschef/prefekt att villkor för genomförandet av projektet kommer tillgodoses, samt att projektet påbörjas senast under januari-december 2023.
 • En kortare sammanfattning över tidigare erhållna medel från Hjärtebarnsfonden och dokumenterade resultat från projektet i form av publicerade publikationer.

Villkor för medelstilldelning

 • Projektet ska ha godkänd etisk prövning.
 • Söks av enskild forskare eller forskarstuderande, medlen skall förvaltas av arbetsgivare
 • Högst 18% overheadkostnad
 • Bidragstid 1-3 år
 • Bidragsperioden påbörjas senast under januari-december 2023.

Bedömning av ansökningar

Bedömning av ansökningar görs av Hjärtebarnsfondens forskningsråd

Bedömningen baseras på projektets vetenskapliga kvalitet, nytänkande och originalitet, sökandes kompetens, genomförbarhet och relevans/klinisk betydelse.

Vid frågor, kontakta Hjärtebarnsfondens kansli: ansokning@hjartebarnsfonden.se

Utvecklingsbidrag

Du som arbetar i vården kan söka bidrag till vidareutbildning eller ett projektarbete som bidrar till ett bättre omhändertagande av hjärtebarn. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Om du vill ansöka, klicka här för att ladda ner ansökningsblankett

Ansökan skickas via mejl till ansokning@hjartebarnsfonden.se