fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Jämförelse försäkringsbolag

Hjärtebarnet ställde samma fråga till ett antal större försäkringsbolag, nämligen ”Försäkrar ni barn – barnförsäkring – med medfödda hjärtfel med samma villkor som friska barn?”

Läs svaren nedan.

If

Osvald Wiklander, vik pressansvarig:

– Om barnet har ett medfött hjärtfel när ansökan om barnförsäkringen sker kan försäkring tecknas, men den kommer då att gälla med undantag för det medfödda hjärtfelet.

– De flesta medfödda hjärtfel läker av sig själva men en del måste opereras. Vi erbjuder alltid omprövning när hjärtfelet är åtgärdat eller läkt och barnet är friskförklarat och kontrollerna är avslutade. Sen finns det förstås sådana hjärtfel som barnet får leva med resten av livet, då kvarstår undantaget.

Länsförsäkringar

Susanne Fagerberg, skadechef Uppsala:

– I samband med en ansökan om en barnförsäkring ska den som ansöker besvara ett antal frågor om barnets hälsa, en så kallad hälsodeklaration. Med dessa uppgifter som underlag genomförs en medicinsk riskbedömning och ibland efter inhämtande av ytterligare information exempelvis från barnets läkare beviljas en försäkring, helt eller delvis. I vissa fall kan det innebära att barnförsäkring inte kan beviljas.

– Försäkringen ska ju ersätta skador och sjukdomar som uppkommer under försäkringstiden, dvs när försäkringen gäller. Det går inte att försäkra sig för redan kända skador och besvär vilket gäller för alla försäkringar. Eftersom en barnförsäkring kan tecknas först när barnet är fött kommer den inte att ersätta de besvär som är medfödda. Om barnet har drabbats av en viss sjukdom före försäkring tecknats kommer försäkringen inte att omfatta den sjukdomen.

– Tyvärr går det inte att ge ett bra generellt svar på förhand om vad den medicinska riskbedömning ger för resultat men det kan innebära att ett barn som redan drabbats av en sjukdom erbjuds ett mer begränsat försäkringsskydd.  Vårt råd är att svara noga på de frågor som ställs och rent generellt att alltid försöka teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Om försäkring beviljats med vissa begränsningar kan ibland en omprövning göras efter något år.

Bliwa Livförsäkring

Matilda Widell, kommunikatör:

– Ja, vi försäkrar alla barn utan krav på hälsodeklaration när försäkringen tecknas. Det innebär att alla barn får teckna försäkringen. Villkoren har inga specifika undantag för medfödda hjärtfel. Däremot kan man inte få ersättning för skador som redan har visat sig när försäkringen tecknades eller före 6 månaders ålder. Det innebär att om barnet har ett medfött hjärtfel som visar sig innan barnet blir 6 månader så kan hon eller han inte få ersättning för problem som relaterar till denna skada. Om hjärtfelet visat sig först efter 6 månaders ålder och efter att försäkringen tecknades så kan barnet ha rätt till ersättning. Denna regel gäller lika för alla typer av skador, sjukdomar och besvär.

– Om barnet är försäkrat redan innan födseln, med en gravidförsäkring, kan hon eller han få ersättning för vissa medfödda hjärtfel, som:

*Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar, förbindelser och skiljeväggar (ICD Q20-21)

*Medfödda missbildningar av hjärtats klaffar (ICD Q23)

*Medfödda missbildningar av de stora artärerna (ICD Q25)

Folksam

Victoria Mattes, barnförsäkringsexpert:

– Vi på Folksam har tillsammans med Hjärtebarnsfonden tagit fram en sjuk- och olycksfallsförsäkring för deras medlemmar då vi tycker det är viktigt att alla barn har möjlighet att få en barnförsäkring oavsett hälsotillstånd. När det gäller barnförsäkringar omfattar de dock inte tillstånd som visat sig innan den tecknades eller följder av dessa. Det innebär att alla inte kan få ersättning för varje sjukdom eller skada som uppkommer och heller inte ersättning från varje moment i försäkringen. Denna begränsning finns för att vi ska kunna erbjuda en försäkring med bra innehåll som håller ihop ekonomiskt och till ett för kunden bra pris, vilket innebär att så många som möjligt ska ha råd att försäkra sina barn.

– För alla barn gäller att försäkringen inte täcker tillstånd som visat sig innan försäkringen tecknades eller följder av dessa. Det innebär i det här fallet att det medfödda hjärtfelet och eventuella följder av det inte kommer att täckas av försäkringen, men om barnet drabbas av annan sjukdom eller skada utan samband med hjärtfelet gäller försäkringen fullt ut enligt gällande villkor.

Dina Försäkringar

Johan Lenkel, kommunikation och webb.

– Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån hur barnet mår. Det gäller oavsett vilken sjukdom eller funktionsnedsättning barnet har. Barnförsäkringen kan aldrig gälla för sjukdom/funktionsnedsättning man känner till när man ansöker om försäkring.

ICA-Försäkring

Anna Hedström, pressansvarig teamledare.

– Vid tecknande av en försäkring gäller generellt att försäkring inte gäller för något som inträffat eller är känt innan försäkringen tecknades. Vid ansökan om en barnförsäkring besvarar vårdnadshavaren på frågor i en så kallad hälsodeklaration om barnets hälsa. Om det framgår av svaren att barnet har ett känt medfött hjärtfel kan giltigheten i försäkringen avseende det kända hjärtfelet komma att begränsas. Svårighetsgraden och eventuellt planerade behandlingar av hjärtfelet avgör vilken försäkringsmedicinsk bedömning som görs. Vid vissa hjärtfel kan försäkring erbjudas men med undantag för just det aktuella hjärtfelet. I vissa fall kan en försäkring inte erbjudas alls alternativt ges ett så kallat uppskov tills t ex en eventuellt planerad operation är genomförd eller barnet blivit större. Bedömningen varierar således beroende på vilket hjärtfel som barnet har och vilka behandlingar eller kontroller som är planerade.

– Om försäkringen tecknas tidigt, när barnet fortfarande är litet och/eller att det medfödda hjärtfelet inte visat symtom/diagnostiserats innan försäkringen tecknades, finns möjlighet till ersättning. Genom Icas barnförsäkring kan ersättning i dessa fall utbetalas för så kallad medicinsk invaliditet. I försäkringen finns också möjlighet för barnet att erhålla så kallad ”Diagnosersättning”.

– Diagnosersättning innebär i detta fall att om en hjärtoperation blir aktuell under försäkringstiden, oavsett om hjärtfelet är medfött eller förvärvat under försäkringstiden, ersätter försäkringen med en viss summa om hjärtfelet kräver operation.

– Om det medfödda hjärtfelet inte visat symtom eller diagnostiserats innan tecknandet av försäkringen gör vi ingen skillnad på barn som har ett medfött hjärtfel och ett barn utan hjärtfel. Som framgår ovan kan dock ersättningen skilja beroende på vilken typ av sjukdom som är aktuell.

Moderna Försäkringar

Jonas Frid, affärsområdeschef privatmarknad:

– Om hjärtfelet blir känt innan barnförsäkringen börjar gälla kan man inte få ersättning för hjärtfelet från barnförsäkringen. Det är dock viktigt att komma ihåg att man alltså kan erhålla ersättning för andra sjukdomar som inte står i samband med hjärtfelet, till ett exempel diabetes och allergier. Detsamma gäller för gravidförsäkringen.

– Vi rekommenderar därför att köpa en gravidförsäkring så tidigt som möjligt. När du tecknar en gravidförsäkring ingår nämligen fördelen att man kan teckna en barnförsäkring utan hälsodeklaration, under förutsättning att du tecknat barnförsäkringen innan barnet är fött. Våra gravidkunder blir kontaktade under graviditeten och om de tecknar en barnförsäkring elimineras risken att inte kunna teckna en barnförsäkring när barnet är fött och hälsotillståndet är känt. Föds barnet med hjärtfel som kräver operation innan barnet är 6 månader ersätter gravidförsäkring Large ett engångsbelopp och barnförsäkringen träder i kraft för andra sjukdomar och olycksfall.